به اطلاع می رساند سامانه ثبت نام و واگذاری مسکن مهر از ساعت 16:00 روز چهارشنبه مورخ 29/05/1393 الی 08:00 صبح روز شنبه مورخ 01/06/1393 به منظور بروز رسانی قطع خواهد بود.
ثبت نام مسکن مهر فقط از طریق مراجعه و ارائه مدارک به اداره مربوطه در همان استان انجام خواهد شد.

استان و شهر خود را انتخاب نمایید:

استان :

شهر: